ข่าวประชาสัมพันธ์
  สัมมนา "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570" ครั้งที่ 7 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย สป.อว. [12 ก.ค. 67]
  แบบฟอร์ม KKU SAR_AUN-QA ปีการศึกษา 2566 [21 มิ.ย. 67]
  การอบรมเพิ่มทักษะการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 (Retreat Assessor ระดับหลักสูตร) [20 มิ.ย. 67]
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (KKU EdPEx Assessors Calibration) [8 มิ.ย. 67]
  สัมมนา "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570" ครั้งที่ 6 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย สป.อว. [5 มิ.ย. 67]
  สัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร "TQC Plus Conference" ครั้งที่ 8 [17 พ.ค. 67]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4 [16 พ.ค. 67]
  ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA [16 พ.ค. 67]
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศึกษาดูงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "เจาะลึก เข้าใจ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก" [13 พ.ค. 67]
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (หน้าใหม่) ครั้งที่ 2 [9 พ.ค. 67]
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการจัดอันดับ THE Online Learning Rankings 2024 [9 พ.ค. 67]
  สัมมนา "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570" ครั้งที่ 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย สป.อว. [8 พ.ค. 67]
  อบรมแนวทางการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ AUN-QA (Self Assessment & SAR Writing) [25 เม.ย. 67]
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (หน้าใหม่) [18 เม.ย. 67]
  สัมมนา "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570" ครั้งที่ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย สป.อว. [9 เม.ย. 67]
  สัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร "TQC Plus Conference" ครั้งที่ 7 [5 เม.ย. 67]
  อบรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) [27 มี.ค. 67]
  การอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (ฉบับปี พ.ศ. 2567-2570) [25 มี.ค. 67]
  สัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร "TQC Plus Conference" ครั้งที่ 6 [18 มี.ค. 67]
  สัมมนา "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570" ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย สป.อว. [8 มี.ค. 67]
  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สำหรับสายสนับสนุน) [1 มี.ค. 67]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implement and GAP Analysis รุ่นที่ 1 สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และรุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา [27 ก.พ. 67]
  อบรมเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) Version 4.0 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [22 ก.พ. 67]
  สัมมนา "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570" ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย สป.อว. [8 ก.พ. 67]
  โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ AUN-QA [19 ม.ค. 67]
  อบรมเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร (EdPEx Tools training) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 [15 ม.ค. 67]
  สัมมนา "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570" ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย สป.อว. [11 ม.ค. 67]
  ทดสอบการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการรายงานระบบคุณภาพ (KKU DEA) [9 ม.ค. 67]
  โครงการถอดบทเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Sharing EdPEx) & Good Practice [7 พ.ย. 66]
  อบรมเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร (EdPEx Tools training) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย [1 พ.ย. 66]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ถัดไป ท้ายสุด


 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712