[ประวัติความเป็นมา][วิสัยทัศน์][นโยบาย]
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยม


วิสัยทัศน์
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ
มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านกลไกระบบบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และระบบคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการการจัดอันดับสากลของหน่วยงานภายนอก การส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนงาน หน่วยงาน จัดทำรายงานและสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกเพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 120/2562 ลวท. 14 ม.ค. 2562) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี))

สมรรถนะหลัก
การประสานงานเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร สู่ความเป็นเลิศ (ประสานหน่วยงานภายในและภายนอก/ผู้บริหาร/เครือข่าย/ผู้ประเมินฯ)

ค่านิยมองค์กร
SMART QA
S: Service Mind ประสานดี มีจิตบริการ งานสำเร็จ
M: Management by Factual Information บริหารจัดการด้วยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจริง
A: Accountability ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ทำเรื่องที่ถูกต้องและควรทำ
R: Result การมุ่งเน้นผลลัพธ์
T: Team การทำงานเป็นทีม
Q: Quality การทำงานอย่างมีคุณภาพ
A: Advance การยกระดับการทำงานให้สูงขึ้น

 
 

 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712