[ประวัติความเป็นมา][วิสัยทัศน์][นโยบาย]
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยม


วิสัยทัศน์
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ
มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านกลไกระบบบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และระบบคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการการจัดอันดับสากลของหน่วยงานภายนอก การส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนงาน หน่วยงาน จัดทำรายงานและสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกเพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 120/2562 ลวท. 14 ม.ค. 2562) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี))

สมรรถนะหลัก
การประสานงานเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร สู่ความเป็นเลิศ (ประสานหน่วยงานภายในและภายนอก/ผู้บริหาร/เครือข่าย/ผู้ประเมินฯ)

ค่านิยมองค์กร
SMART QA
S: Service Mind ประสานดี มีจิตบริการ งานสำเร็จ
M: Management by Factual Information บริหารจัดการด้วยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจริง
A: Accountability ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ทำเรื่องที่ถูกต้องและควรทำ
R: Result การมุ่งเน้นผลลัพธ์
T: Team การทำงานเป็นทีม
Q: Quality การทำงานอย่างมีคุณภาพ
A: Advance การยกระดับการทำงานให้สูงขึ้น

 
 

 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65 มข.
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712