การประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน (TQA)
  แบบประเมินตนเองรายงานลักษณะสำคัญโครงร่างองค์กร(OP), หมวด 3 (ลูกค้า), หมวด 6 (การปฏิบัติการ) และหมวด 7 (ผลลัพธ์) [11 มี.ค. 64]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712