ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2551 [3 ต.ค. 51]
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 กันยายน 2551 [8 ก.ย. 51]
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 [1 ก.ย. 51]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน [27 ส.ค. 51]
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 [18 ส.ค. 51]
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2551 [18 ส.ค. 51]
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 /พฤษภาคม 2551 [25 มิ.ย. 51]
  คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสวนดุสิตเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [29 พ.ค. 51]
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 [2 พ.ค. 51]
  แจ้งผู้ที่จะเข้าอบรม Writing วันที่ 24 เม.ย. 51 และ 1 พ.ค. 51 [22 เม.ย. 51]
  คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [22 เม.ย. 51]
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2551 [1 เม.ย. 51]
  เปลี่ยนแปลงสถานที่และวันจัดอบรม PMQA [18 มี.ค. 51]
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 [8 มี.ค. 51]
  คณะกรรมการ สมศ. และ สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามตรวจสอบผลการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2550 ม.ขอนแก่น [31 ม.ค. 51]
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2551 [31 ม.ค. 51]
  ม.ศิลปากร เยี่ยมศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [12 ธ.ค. 50]
  5 มหาวิทยาลัยใหม่เยี่ยมดูงานประกันคุณภาพ มข. [15 พ.ย. 50]
  ม.เกษตรศาสตร์ ดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [14 พ.ย. 50]
  ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมระบบประกันคุณภาพตามแนวทาง PMQA ม.ขอนแก่น [17 ก.ย. 50]
  สถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [26 ก.ค. 50]
  การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา และอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย [22 มิ.ย. 50]
  คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคามเยี่ยมชม ม.ขอนแก่น [20 มิ.ย. 50]
  จรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ [13 มิ.ย. 50]
  ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ม.ขอนแก่น ปี 2549 [13 มิ.ย. 50]
  ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [23 ก.พ. 50]
  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชม สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [17 ม.ค. 50]
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม ม.ขอนแก่น [10 ม.ค. 50]
  นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554) [8 ธ.ค. 49]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712