ข่าวประชาสัมพันธ์
  การฝึกอบรม Tools Training หมวด 3 “ลูกค้า ” และ หมวด 6 “ระบบปฏิบัติการ” [8 ม.ค. 64]
  ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2563 [3 ธ.ค. 63]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562 [3 ธ.ค. 63]
  การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562 [3 พ.ย. 63]
  อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562 [30 ต.ค. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2021 [15 ต.ค. 63]
  ม.ขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 (TQEd 2021) [12 ต.ค. 63]
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการจัดอันดับ University Ranking 2021 [6 ต.ค. 63]
  ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงข้อมูลการจัดอันดับ U-Multirank ประจำปี 2020 [18 ก.ย. 63]
  การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ OKRs ประจำปีงบประมาณ 2564 [11 ก.ย. 63]
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน เพื่อขอรับสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) [9 ก.ย. 63]
  เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาองค์กร และการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2562 [13 ส.ค. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเทคนิคการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา [4 ส.ค. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [29 ก.ค. 63]
  ทบทวนการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร(OP)และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางการออกแบบ Story Board [21 ก.ค. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 [20 ก.ค. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 [16 ก.ค. 63]
  อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562 [14 ก.ค. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 [2 ก.ค. 63]
  สัมมนาถ่ายทอดแนวทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [2 ก.ค. 63]
  อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2562 [30 มิ.ย. 63]
  จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ตามผลการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx(Improvement plan) ด้วยเครื่องมือ Storyboard [19 มิ.ย. 63]
  อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2562 [16 มิ.ย. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) [12 มิ.ย. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินและผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาองค์กร (EdPEx Coach) [9 มิ.ย. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้มีประสบการณ์) [4 มิ.ย. 63]
  การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ตามผลการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx(Improvement plan) ด้วยเครื่องมือ Storyboard [28 พ.ค. 63]
  การประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 (TQEd 2021) [28 พ.ค. 63]
  อบรมผู้ตรวจประเมินในการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 สำนักงาน ก.พ.ร. [13 พ.ค. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมหลักสูตรการเขียน EdPEx SAR Writing ประจำปีการศึกษา 2562 [3 มี.ค. 63]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712