ข่าวประชาสัมพันธ์
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์ [2 มี.ค. 65]
  อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 [2 ก.พ. 65]
  ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [11 ม.ค. 65]
  สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามศึกษาดูงานประกันคุณภาพ [3 พ.ย. 64]
  สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA มาใช้ในระดับหลักสูตร [1 พ.ย. 64]
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของ THE IMPACT RANKING 2022 [22 ก.ย. 64]
  การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน [17 ก.ย. 64]
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการจัดอันดับ University Ranking 2022 [16 ก.ย. 64]
  ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้” [9 ก.ย. 64]
  ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) สู่ความเป็นเลิศ และการสร้างความผูกพัน (Workforce Engagement)” [7 ก.ย. 64]
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์ [13 ส.ค. 64]
  โครงการฝึกอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 [21 พ.ค. 64]
  สัมมนาเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) [28 เม.ย. 64]
  การฝึกอบรม“เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือสำหรับ หมวด 2 กลยุทธ์ [27 เม.ย. 64]
  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 1 การนำองค์กร [22 เม.ย. 64]
  การฝึกอบรม“เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือสำหรับ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ [8 เม.ย. 64]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) [1 เม.ย. 64]
  สัมมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้มีประสบการณ์) [17 มี.ค. 64]
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ด้าน EdPEx ในหัวข้อ "ถอดบทเรียนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx200" [9 มี.ค. 64]
  อบรมพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) [3 มี.ค. 64]
  สัมมนาเพื่อติดตามผลการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน [19 ก.พ. 64]
  อบรมเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา (EdPEx Coach) ประจำปีการศึกษา 2563 [3 ก.พ. 64]
  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice ในการบริหารหลักสูตร [29 ม.ค. 64]
  สัมมนาเครือข่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ [26 ม.ค. 64]
  การฝึกอบรม Tools Training หมวด 3 “ลูกค้า ” และ หมวด 6 “ระบบปฏิบัติการ” [8 ม.ค. 64]
  ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2563 [3 ธ.ค. 63]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562 [3 ธ.ค. 63]
  การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562 [3 พ.ย. 63]
  อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562 [30 ต.ค. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2021 [15 ต.ค. 63]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ถัดไป ท้ายสุด


 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

  
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712