ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
  แบบประเมินผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี [1 พ.ค. 63]
  แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 62 [8 พ.ย. 62]
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการนำองค์กร/การรับรู้ทิศทางองค์กร และธรรมาภิบาล [23 พ.ค. 62]
  คู่มือตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ ระดับหน่วยงาน ปีงบ 2561 [7 มิ.ย. 61]
  ลงนามและตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [24 พ.ค. 61]
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงาน [12 ก.พ. 61]
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงาน [9 ก.พ. 60]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712