ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
  แบบประเมินผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี [1 พ.ค. 63]
  แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 62 [8 พ.ย. 62]
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการนำองค์กร/การรับรู้ทิศทางองค์กร และธรรมาภิบาล [23 พ.ค. 62]
  คู่มือตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ ระดับหน่วยงาน ปีงบ 2561 [7 มิ.ย. 61]
  ลงนามและตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [24 พ.ค. 61]
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงาน [12 ก.พ. 61]
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงาน [9 ก.พ. 60]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] ถัดไป ท้ายสุด


 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712