ข่าวประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) รุ่นที่ 1 [8 ก.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรม CHE QA Online สำหรับหลักสูตร [1 ก.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมอนุกรรมการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2562 [27 มิ.ย. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์ EdPEx [26 มิ.ย. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 [18 มิ.ย. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 [14 มิ.ย. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมการเขียน SAR ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 [7 มิ.ย. 62]
  ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) [31 พ.ค. 62]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 [16 พ.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 [8 พ.ค. 62]
  สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมผู้ตรวจรับรองสถานะเป็นระบบราชการ 4.0 [24 เม.ย. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมอบรมแนวทางการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ให้กับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [19 เม.ย. 62]
  อบรมการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objective Key Results) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [19 เม.ย. 62]
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา [1 เม.ย. 62]
  สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ [8 ก.พ. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) [30 ม.ค. 62]
  ตัวอย่าง แนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและแบบฟอร์ม SAR โครงการ EdPEx 200 [29 ม.ค. 62]
  สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [21 ม.ค. 62]
  เอกสารสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 [25 ธ.ค. 61]
  เอกสารสมัครโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 6 [27 พ.ย. 61]
  ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น [21 พ.ย. 61]
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน EdPEx [26 ก.ย. 61]
  QA KKU. จัดอบรมระบบ CHE QA Online สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ หลักสูตร [21 ก.ย. 61]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" [24 ก.ค. 61]
  กองฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx [12 ก.ค. 61]
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) [9 ก.ค. 61]
  การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 [28 มิ.ย. 61]
  กองฯ จัดโครงการ EdPEx Coaching & Mentoring วิทยาเขตหนองคาย [27 มิ.ย. 61]
  การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 [21 มิ.ย. 61]
  กองฯ จัดอบรมเครื่องมือสำหรับหมวด 4 “การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)" [20 มิ.ย. 61]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712