สมัครเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
- วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2
  โครงการอบรมเพิ่มทักษะการประเมินคุณภาพภายใน ด้วยเกณฑ์ AUN-QA (Retreat Assessor ระดับหลักสูตร
 
 
- วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา
  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (QA อาสา)
  [ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนแล้ว]
 
 


 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65 มข.
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712