การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 [20 เม.ย. 64]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานป้อนกลับ ระดับหลักสูตร (Feedback Report) ปีการศึกษา 2562 [29 ก.ค. 63]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 [5 พ.ค. 63]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ปีการศึกษา 2562 [29 เม.ย. 63]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานป้อนกลับ ระดับหลักสูตร (Feedback Report) ปีการศึกษา 2561 [9 ส.ค. 62]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ปีการศึกษา 2561 [24 มิ.ย. 62]
  แบบฟอร์มการขอแจ้งรายชื่อหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรขึ้นทะเบียน TQRnew [20 มี.ค. 62]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำ Feedback Report การประเมินหลักสูตรประจำปี 2560 [12 ก.ค. 61]
  แบบฟอร์ม SAR IQA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [13 มี.ค. 61]
  แบบฟอร์มขอเพิ่มชื่ออาจารย์ และแบบแจ้งขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรในระบบ CHE QA Online [13 มี.ค. 61]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2559 [12 ก.ย. 60]
  แนวทางการประเมินคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 [3 พ.ค. 60]
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 [1 พ.ค. 60]
  คำสั่ง 5314/2559 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มข. ปีการศึกษา 2558 [12 ต.ค. 59]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ม.ขอนแก่น [19 ก.ย. 59]
  แบบรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2558 [28 ส.ค. 59]
  เอกสารสัมมนา KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร [19 ส.ค. 59]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 [12 ก.ค. 59]
  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน [28 ก.ค. 58]
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง SAR IQA ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ [29 เม.ย. 58]
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 57 [30 มี.ค. 58]
  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา [13 ม.ค. 58]
  รายละเอียดคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 [11 ธ.ค. 57]
  แบบฟอร์ม(ระดับหน่วยงาน)รายงานแผนพัฒนาคุณภาพตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน(EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2556 [19 พ.ย. 57]
  แผนพัฒนาคุณภาพตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 [20 ต.ค. 57]
  2.10 (สมศ.2) คุณภาพบัณฑิตป.ตรี โท เอกตามกรอบ TQF (ผลผู้ใช้บัณฑิต) ปีการศึกษา 2555 [24 ก.ค. 57]
  ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี [2 ก.ค. 57]
  แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินสถาบัน ปีการศึกษา 56 [29 พ.ค. 57]
  (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 [30 เม.ย. 57]
  แนวทางการตรวจประเมิน 56 [8 ม.ค. 57]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712