การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานป้อนกลับ ระดับหลักสูตร (Feedback Report) ปีการศึกษา 2565 [10 ก.ค. 66]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 [10 ก.ค. 66]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 [20 เม.ย. 64]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานป้อนกลับ ระดับหลักสูตร (Feedback Report) ปีการศึกษา 2562 [29 ก.ค. 63]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 [5 พ.ค. 63]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ปีการศึกษา 2562 [29 เม.ย. 63]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานป้อนกลับ ระดับหลักสูตร (Feedback Report) ปีการศึกษา 2561 [9 ส.ค. 62]
  แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ปีการศึกษา 2561 [24 มิ.ย. 62]
  แบบฟอร์มการขอแจ้งรายชื่อหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรขึ้นทะเบียน TQRnew [20 มี.ค. 62]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำ Feedback Report การประเมินหลักสูตรประจำปี 2560 [12 ก.ค. 61]
  แบบฟอร์ม SAR IQA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [13 มี.ค. 61]
  แบบฟอร์มขอเพิ่มชื่ออาจารย์ และแบบแจ้งขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรในระบบ CHE QA Online [13 มี.ค. 61]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2559 [12 ก.ย. 60]
  แนวทางการประเมินคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 [3 พ.ค. 60]
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 [1 พ.ค. 60]
  คำสั่ง 5314/2559 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มข. ปีการศึกษา 2558 [12 ต.ค. 59]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ม.ขอนแก่น [19 ก.ย. 59]
  แบบรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2558 [28 ส.ค. 59]
  เอกสารสัมมนา KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร [19 ส.ค. 59]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 [12 ก.ค. 59]
  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน [28 ก.ค. 58]
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง SAR IQA ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ [29 เม.ย. 58]
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 57 [30 มี.ค. 58]
  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา [13 ม.ค. 58]
  รายละเอียดคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 [11 ธ.ค. 57]
  แบบฟอร์ม(ระดับหน่วยงาน)รายงานแผนพัฒนาคุณภาพตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน(EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2556 [19 พ.ย. 57]
  แผนพัฒนาคุณภาพตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 [20 ต.ค. 57]
  2.10 (สมศ.2) คุณภาพบัณฑิตป.ตรี โท เอกตามกรอบ TQF (ผลผู้ใช้บัณฑิต) ปีการศึกษา 2555 [24 ก.ค. 57]
  ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี [2 ก.ค. 57]
  แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินสถาบัน ปีการศึกษา 56 [29 พ.ค. 57]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] ถัดไป ท้ายสุด


 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712