ข่าวประชาสัมพันธ์
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหน่วยงานสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และการใช้เครื่องมือคุณภาพ Story Board [19 ก.พ. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA 4.0) [14 ก.พ. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx Sharing) ครั้งที่ 2” [14 ก.พ. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดโครงการสัมมนาพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ระดับคณะ/หน่วยงาน [13 ก.พ. 63]
  สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการตรวจประเมินรางวัล PMQA 4.0 ส่วนราชการ [5 ก.พ. 63]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา “เครือข่าย QA อาสา” [27 ม.ค. 63]
  University of Health Sciene สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ [17 ม.ค. 63]
  สัมมนาผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร [25 ธ.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Impact Ranking 2020 [20 ธ.ค. 62]
  คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) [16 ธ.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดประชุมตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูล Impact Ranking [27 พ.ย. 62]
  ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ. 2562 [22 พ.ย. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดประชุมตรียมความในการรายงานข้อมูล Impact Ranking [22 พ.ย. 62]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx [22 พ.ย. 62]
  ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน [14 พ.ย. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) [22 ต.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาติดตามการวิเคราะห์กระบวนการทำงานหลักและตัววัดผลลัพธ์กระบวนการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย [17 ต.ค. 62]
  การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ OKRs ครั้งที่ 1 [1 ต.ค. 62]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาแนวทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs [6 ก.ย. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรม CHE QA Online สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร [9 ส.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน TQR [5 ส.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 [5 ส.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมพัฒนาผู้ทำหน้าที่ประธานผู้ตรวจประเมินฯ หลักสูตร [30 ก.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรม EdPEx SAR Writing รุ่นที่ 2 [26 ก.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดประชุมอนุกรรมการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2562 [24 ก.ค. 62]
  การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ OKRs [19 ก.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรม EdPEx SAR Writing รุ่นที่ 1 [19 ก.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา “เครือข่าย QA อาสา” [15 ก.ค. 62]
  สำนักคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา ศึกษาดูงาน EdPEx [12 ก.ค. 62]
  กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) รุ่นที่ 2 [11 ก.ค. 62]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712