ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา
ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี
ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิต
ประกาศ กมอ รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ 2565
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ปีการศึกษา 2556)
   - [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3840/2557]
คณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1650/2556]
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรวจ IQA คณะ-หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2556
   - [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3010/2557]
   - [สำเนาหนังสือเชิญผู้ทรงฯ]
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรวจ IQA คณะ-หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2554
   - [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3039/2555]
แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 98/2555]
ภาระงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 97/2555]

ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน
ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1739/2560]
ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 161/2556]
ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 909/2552]
ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1067/2548]

ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   - [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4171/2555]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558
   - [คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ 1/2558]

คำสั่งและประกาศเกี่ยวกับสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น

คำสั่งและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1844/2564 เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม สุขภาวะอนามัย และความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่องค์กรศูนย์สุทธิด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2172/2563 นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติในการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2173/2563 นโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2174/2563 นโยบายในการส่งเสริมและการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน (Creating Shared Value: CSV)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3342/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1400/2561 เรื่อง กำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการปฏิบัติงานและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โครงการผลิตพลังงานทดแทน ก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์และรถไฟฟ้า

คำสั่งและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

  
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712