ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 10109/2565]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 9553/2564]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 9443/2563]


ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายระดับคณะในด้วยเกณฑ์ EdPEx


ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในที่ขึ้นทะเบียน สกอ.


ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5864/2566]
รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6451/2566]
รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7710/2566]


ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนกับ CUPT


ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ


จรรยาบรรณผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65 มข.
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712