ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 10109/2565]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 9553/2564]
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 [คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 9443/2563]


ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx


ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในที่ขึ้นทะเบียน สกอ.


ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนกับ CUPT


ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ


จรรยาบรรณผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

  
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712