ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ
  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (OKRs) ระดับคณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [17 ต.ค. 62]
  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (OKRs) ระดับคณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [25 ก.ค. 62]
  แบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [25 เม.ย. 62]
  แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ ปีงบ 61 ระดับคณะ [26 มิ.ย. 61]
  ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [24 พ.ค. 61]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] ถัดไป ท้ายสุด


 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712