แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการจัดอันดับ University Ranking 2023
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการจัดอันดับ University Ranking 2023
รายงานข้อมูลส่วนคณะ
      คณะเกษตรศาสตร์
      คณะทันตแพทยศาสตร์
      คณะเทคนิคการแพทย์
      คณะเทคโนโลยี
      คณะพยาบาลศาสตร์
      คณะแพทยศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      คณะเศรษฐศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะศิลปกรรมศาสตร์
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      คณะนิติศาสตร์
      คณะสหวิทยาการ
      วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
      วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
      วิทยาลัยนานาชาติ
      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
      บัณฑิตวิทยาลัย
 
รายงานข้อมูลส่วนหน่วยงาน
      สำนักหอสมุด
      สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
      กองคลัง
      กองทรัพยากรบุคคล
      กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
      กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
      กองอาคารและสถานที่
      กองยุทธศาสตร์
      กองบริหารงานวิจัย
      ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
      ศูนย์วัฒนธรรม
      ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
      กองการต่างประเทศ
      กองกฎหมาย
      กองการกีฬา
 
(login เข้าใช้งานผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลปี 2022


 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712