ข่าวประชาสัมพันธ์
  สำนักงานประเมินฯ จัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี [3 ส.ค. 60]
  บุคลากรสำนักงานประเมินฯ เข้าร่วมงานแสดงผลงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 [31 ก.ค. 60]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 20-21 ก.ค.60 [21 ก.ค. 60]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [21 ก.ค. 60]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [20 ก.ค. 60]
  เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx [20 ก.ค. 60]
  อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค.60 [20 ก.ค. 60]
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [23 มิ.ย. 60]
  เอกสารประกอบการอบรมการเขียน SAR หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [13 มิ.ย. 60]
  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [7 เม.ย. 60]
  แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อบุคลากร นักศึกษาที่ได้รับรางวัล [15 มี.ค. 60]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาสหรับหน่วยงาน [3 มี.ค. 60]
  สกอ. จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 2560 [27 ม.ค. 60]
  มข.รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ EdPEx [23 พ.ย. 59]
  คำสั่ง คสช. เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [20 ก.ย. 59]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี PMQA สำนักงาน ก.พ.ร. [1 ก.ย. 59]
  อบรมเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training) หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ [25 ส.ค. 59]
  อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training) หมวด 5 บุคลากร [11 ส.ค. 59]
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน IQA ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ) [2 พ.ย. 58]
  คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางเดินทางเข้าศึกดูงานบริหารงานบุคคล และการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [25 ส.ค. 58]
  อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ (QA อาสา) ประจำปีการศึกษา 2557 [13 ก.ค. 58]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 4 [26 มิ.ย. 58]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 3 [18 มิ.ย. 58]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2 [9 มิ.ย. 58]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 [5 มิ.ย. 58]
  อบรมตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 57 ให้กับผู้ตรวจประเมินฯ [23 เม.ย. 58]
  ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [31 มี.ค. 58]
  ประชุมชี้แจงแนวทางตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและหลักสูตร ปี 57 [30 มี.ค. 58]
  ประชุมคณะที่ปรึกษาด้าน QA เตรียมแนวทางตรวจ IQA57 [24 มี.ค. 58]
  ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [20 มี.ค. 58]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ถัดไป ท้ายสุด


 


KKU DNA (Data Network for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712