ข่าวประชาสัมพันธ์
  ม.นครพนมเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ม.ขอนแก่น [19 ส.ค. 54]
  สนง.ประเมินฯ เดินสายจัดคลินิคให้คำปรึกษา เครียมรับ สมศ. รอบ 3 [19 ส.ค. 54]
  ม.ขอนแก่นรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2553 [11 ส.ค. 54]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับการตรวจประเมิน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน [24 มิ.ย. 54]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมเครื่อข่ายคิวเออาสา [21 มิ.ย. 54]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ก.พ.ร. ปี 53 [20 มิ.ย. 54]
  รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ สกอ. [8 มิ.ย. 54]
  สำนักงานประเมินฯ มข.จัดอบรมหลักสูตร CHE QA Online ให้กับคณะ [7 มิ.ย. 54]
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา และสรุปการปรับแก้ไขข้อความ [6 มิ.ย. 54]
  สำนักงานประเมินฯ มข.จะจัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในรุ่นใหม่ [31 พ.ค. 54]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553 [23 พ.ค. 54]
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มข. [19 พ.ค. 54]
  อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในระดับคณะ [10 พ.ค. 54]
  ผลการตรวจประเมิน PMQA ปี 53 และผลการตรวจ Certify FL ม.ขอนแก่น [9 พ.ค. 54]
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นดูงาน PMQA ม.ขอนแก่น [7 เม.ย. 54]
  สนง.ประเมินและประกันคุณภาพจัดคลินิคให้คำปรึกษาส่วนราชการระดับจังหวัด [23 มี.ค. 54]
  โครงการ ๑ ช่วย ๙ (ใบสมัครและแบบสำรวจการวิเคราะห์ SWOT) [20 มี.ค. 54]
  รอง ผอ.สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุม Benchmarking ให้เป็น: จากผู้ที่ทำเป็น [17 มี.ค. 54]
  ความร่วมมือบูรณาการระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา [12 มี.ค. 54]
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมศึกษาดูงาน PMQA ม.ขอนแก่น [4 มี.ค. 54]
  ม.ขอนแก่นรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ประจำปี 2553 [21 ก.พ. 54]
  ม.กรุงเทพเข้าศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ม.ขอนแก่น [21 ม.ค. 54]
  คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏอุดรธานีศึกษาศึกษาดูงานประกันคุณภาพ มข. [24 พ.ย. 53]
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ มข. [18 พ.ย. 53]
  คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานีศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ มข. [25 ต.ค. 53]
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ มข. [22 ต.ค. 53]
  สัมนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 [21 ต.ค. 53]
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ มข. [26 ส.ค. 53]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [19 ส.ค. 53]
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนครศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ มข. [17 ส.ค. 53]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712