ข่าวประชาสัมพันธ์
  มข. เปิดบ้านรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2552 [5 ส.ค. 53]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับการตรวจ ก.พ.ร. ปี 52 รอบ 12 เดือน [18 มิ.ย. 53]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [9 เม.ย. 53]
  ม.เทคโนโลยีราชมงคล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มศว. ศึกษาดูงาน [22 ก.พ. 53]
  สำนักงานประเมินฯ จัดฝึกอบรมเกณฑ์ PMQA รุ่นที่ 2 และ SAR Writing รุ่นที่ 1 [22 ก.พ. 53]
  สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ จัดฝึกอบรมเกณฑ์ PMQA รุ่นที่ 1 [17 ก.พ. 53]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ [17 ก.พ. 53]
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [3 ก.พ. 53]
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ [1 ก.พ. 53]
  รายชื่อคณะและหน่วยงานที่ส่งรายงานประจำปี 2552 [1 ก.พ. 53]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร PMQA / ECPE Criteria และหลักสูตร SAR Writing : PMQA [19 ม.ค. 53]
  Dinner Talk สัมมนาผู้บริหาร .. เส้นทางสู่ TQA [12 ม.ค. 53]
  ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบก. ของ สกอ. เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ [25 พ.ย. 52]
  โรงเรียนนายเรือ เข้าเยี่ยมชมการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [25 พ.ย. 52]
  กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ ณ ศูนย์ซีเบิร์ด [14 พ.ย. 52]
  แบบฟอร์มตอบรับการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)Update [5 ต.ค. 52]
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ [4 ก.ย. 52]
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มทส. เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ [27 ส.ค. 52]
  มรภ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ มข. [11 ส.ค. 52]
  มข. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน [7 ส.ค. 52]
  การประชุมวิชาการระดับชาติ [10 ก.ค. 52]
  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน [15 พ.ค. 52]
  ม.ขอนแก่นได้รับรางวัลการประกวด SAR สกอ. ประจำปีการศึกษา 2550 [1 พ.ค. 52]
  IQA Assessor ม.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือ Productivity [27 มี.ค. 52]
  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน PMQA [26 มี.ค. 52]
  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานประเมินฯ [12 ก.พ. 52]
  ม.ราชภัฏเทพสตรีดูงานระบบประกันคุณภาพ [23 ธ.ค. 51]
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา [11 ธ.ค. 51]
  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ [18 พ.ย. 51]
  ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย. 51 [4 พ.ย. 51]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712