ข่าวประชาสัมพันธ์
  กองฯ จัดอบรมระบบ CHE QA Online สำหรับ Admin ระดับหลักสูตร [18 มิ.ย. 61]
  อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 [15 มิ.ย. 61]
  ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ [5 มิ.ย. 61]
  อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 [4 มิ.ย. 61]
  อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 [30 พ.ค. 61]
  อบรม "การวิเคราะห์ Value Chain ด้วย SIPOC Model" [28 พ.ค. 61]
  อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ QA อาสา [15 พ.ค. 61]
  แบบฟอร์มการจัดทำ OP และแผนพัฒนา ระดับหน่วยงาน พัฒนาคุณภาพตาาเกณฑ์ TQA [15 พ.ค. 61]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดคลินิกให้คำปรึกษาจัดทำลักษณะองค์การ (OP) และจัดทำแผนพัฒนาองค์การ หน่วยงานสนับสนุน [8 พ.ค. 61]
  อบรมหลักสูตรเครื่องมือสำหรับหมวด 4 การจัดการความรู้ : Knowledge Management [3 พ.ค. 61]
  อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561 [9 เม.ย. 61]
  สนง.ประเมินฯ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx [2 ก.พ. 61]
  สนง.ประเมินฯ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 [25 ธ.ค. 60]
  ตารางประชุมคณะ กก. บริหารฯและ กก.สภาฯ ปี พ.ศ. 2561 [21 พ.ย. 60]
  เอกสารสมัครโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 5 [21 พ.ย. 60]
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน) [17 ต.ค. 60]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงาน [17 ต.ค. 60]
  ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาิวทยาลัย [17 ต.ค. 60]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สกอ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [4 ก.ย. 60]
  คณะวิทยาการจัดการ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ดูงานประกันคุณภาพ มข. [10 ส.ค. 60]
  เสวนาแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (University Rankings) [8 ส.ค. 60]
  EdPEx Coaching วิทยาเขตหนองคาย [7 ส.ค. 60]
  สำนักงานประเมินฯ จัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี [3 ส.ค. 60]
  บุคลากรสำนักงานประเมินฯ เข้าร่วมงานแสดงผลงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 [31 ก.ค. 60]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 20-21 ก.ค.60 [21 ก.ค. 60]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [21 ก.ค. 60]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [20 ก.ค. 60]
  เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx [20 ก.ค. 60]
  อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค.60 [20 ก.ค. 60]
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [23 มิ.ย. 60]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712