[ประวัติความเป็นมา][พันธกิจ][นโยบาย]
นโยบาย

การผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นับเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาฉะนั้นจึงต้องเน้นการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัณฑิต รวมทั้งต้องมีกิจกรรมที่สะท้อนชัดเจนถึงการรักษามาตรฐานขององค์ประกอบ และกระบวนการผลิตบัณฑิตดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความสามารถตรวจสอบได้ (accountability) ของสถาบันอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบาย และแนวปฎิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน นอกจากนี้ทบวงมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อทำหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และทบวงมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเริ่มให้มีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2542 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินภารกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการทางวิชาการตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศมากว่า 30 ปีโดยมีปณิธานชัดเจน ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการตลอดจน การผลิตบัณฑิตให้พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญา อันสามารถที่จะประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาค ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาก้าวหน้ามาได้ตราบจนทุกวันนี้ และจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีเหตุผลที่สำคัญดังนี้คือ
- เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- เพื่อให้คุณภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการรักษา และส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพของบัณฑิต ในวงการอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศนโยบายเพื่อพัฒนาและให้ใช้เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะปี พ.ศ. 2540 - 2544
โดยมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังนี้
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และลักษณะของการให้บริการที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
2. ปฏิรูประบบบริหารการจัดการทางวิชาการ
3. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์
4. พัฒนาระบบบริการวิชาการแก่สังคม
5. พัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีบทบาทที่สะท้อนภาพ และเสริมสร้าง ความเข้าใจในประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้อตกลงพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจที่จะต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมและประเทศ และมีภารกิจที่จะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สังคมเกี่ยวกับบทบาท และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อชุมชน และประเทศ

นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพในระยะปี พ.ศ. 2540 - 2544 ดังนี้
1. เร่งรัดให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับคณะวิชา ภาควิชา และหน่วยงานมีระบบการส่งเสริมคุณภาพ (quality enhancement) และการควบคุมคุณภาพ (quality control) โดยเน้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และทัดเทียมสากล
2. เร่งรัดให้คณะวิชาและหน่วยงานมีความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ และประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

มาตรการ
1. เสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และความจำเป็น ในการประกันคุณภาพ โดยสนับสนุนให้คณะวิชา ภาควิชา และหน่วยงาน ต้องดำเนินการ
2. กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิชา และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งองค์ประกอบคุณภาพ (quality framework) ที่จำเป็นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และลักษณะของการให้บริการที่พึงประสงค์
3. กำหนดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินการประกันคุณภาพขึ้น
4. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบคุณภาพที่กำหนดขึ้น
5. จัดให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในขึ้น
6. เตรียมการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน ระบบการประกันคุณภาพในระดับคณะวิชา จากทบวงมหาวิทยาลัย
 

 
 

 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65 มข.
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712