เกร็ดความรู้
  คู่มือการปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป [10 ก.ย. 63]
  ผลงานเชิงวิเคราะห์นักจัดการงานทั่วไป [9 ส.ค. 63]
  การวิเคราะห์ผลการพัฒนาและประเมินความคุ้มค่าในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559-2561 [26 มิ.ย. 63]
  แบบฟอร์มตามระเบียบสารบรรณ [3 ก.ค. 62]
  คู่มือการปฏิบัติงาน [31 พ.ค. 62]
  คู่มือการทำหนังสือราชการและรายงานการประชุม [13 ธ.ค. 60]
  คู่มือการเขียนรายงานการเดินทาง [26 ต.ค. 60]
  คู่มือการเขียนโครงการ [27 ก.ย. 60]
  เอกสารประกอบการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร [4 พ.ค. 60]
  LEAN Tools 2/2 [6 ก.พ. 57]
  LEAN Tools 1/2 [6 ก.พ. 57]
  QS Asia 2013 [24 มิ.ย. 56]
  TQA Assessment Preparation [4 พ.ค. 56]
  การเพิ่มผลผลิต 2 [4 พ.ค. 56]
  การเพิ่มผลผลิต 1 [4 พ.ค. 56]
  ผลิตภาพที่มีคนเป็นศูนย์กลาง [4 พ.ค. 56]
  How to improve work system [4 พ.ค. 56]
  Kaizen สำนักวิทยบริการ [22 เม.ย. 56]
  PMQAToolkit-7,8 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-5,6 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-4 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-3 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-2 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-1 [18 ก.ค. 55]
  AUR_Supplement_2012 [18 ก.ค. 55]
  subject-rankings-methodology [18 ก.ค. 55]
  Top Secret EdPEx Writing and Beyond [18 ก.ค. 55]
  OP_EdPEx_010555 [30 เม.ย. 55]
  TQM [7 เม.ย. 55]
  what is six sigma [7 เม.ย. 55]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712