เกร็ดความรู้
  คู่มือการปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป [10 ก.ย. 63]
  ผลงานเชิงวิเคราะห์นักจัดการงานทั่วไป [9 ส.ค. 63]
  การวิเคราะห์ผลการพัฒนาและประเมินความคุ้มค่าในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559-2561 [26 มิ.ย. 63]
  แบบฟอร์มตามระเบียบสารบรรณ [3 ก.ค. 62]
  คู่มือการปฏิบัติงาน [31 พ.ค. 62]
  คู่มือการทำหนังสือราชการและรายงานการประชุม [13 ธ.ค. 60]
  คู่มือการเขียนรายงานการเดินทาง [26 ต.ค. 60]
  คู่มือการเขียนโครงการ [27 ก.ย. 60]
  เอกสารประกอบการอบรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร [4 พ.ค. 60]
  LEAN Tools 2/2 [6 ก.พ. 57]
  LEAN Tools 1/2 [6 ก.พ. 57]
  QS Asia 2013 [24 มิ.ย. 56]
  TQA Assessment Preparation [4 พ.ค. 56]
  การเพิ่มผลผลิต 2 [4 พ.ค. 56]
  การเพิ่มผลผลิต 1 [4 พ.ค. 56]
  ผลิตภาพที่มีคนเป็นศูนย์กลาง [4 พ.ค. 56]
  How to improve work system [4 พ.ค. 56]
  Kaizen สำนักวิทยบริการ [22 เม.ย. 56]
  PMQAToolkit-7,8 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-5,6 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-4 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-3 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-2 [18 ก.ค. 55]
  PMQAToolkit-1 [18 ก.ค. 55]
  AUR_Supplement_2012 [18 ก.ค. 55]
  subject-rankings-methodology [18 ก.ค. 55]
  Top Secret EdPEx Writing and Beyond [18 ก.ค. 55]
  OP_EdPEx_010555 [30 เม.ย. 55]
  TQM [7 เม.ย. 55]
  what is six sigma [7 เม.ย. 55]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด


 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712