เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan [15 ก.ค. 63]
  ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan [15 ก.ค. 63]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx วันที่ 8-9 ก.ค. 62 [8 ก.ค. 62]
  คำสั่งคณะทำงานให้คำปรึกษาฯEdPExระดับคณะ [18 ธ.ค. 60]
  การทบทวนค่านิยมองค์กร [26 พ.ค. 60]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx รุ่นที่ 1-2 (วันที่ 2-3, 9-10 มิ.ย. 59) [2 มิ.ย. 59]
  แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558-2560 [27 พ.ย. 58]
  ร่าง SAR สนอ.อธิการบดี v.1 [29 ก.ย. 57]
  FROM SAR EdPEx 2013-2014 [10 ก.ค. 57]
  แบบรายงานการรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 2-6 [13 มิ.ย. 57]
  แบบฟอร์มรายงาน ม.1-2 EdPEX สนอ. [1 พ.ค. 57]
  แบบฟอร์ม และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) [4 ก.พ. 57]
  FAQ Clinic EdPEx [7 มิ.ย. 56]
  แบบฟอร์มการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) [23 ม.ค. 56]
  สนง.ประเมินจัดอบรม Top Secret EdPEx Writing and Beyond [28 มิ.ย. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรม EdPEx ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน QA หน่วยงานต่างๆ [10 พ.ค. 55]
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุม KKU EdPEx Summit [5 พ.ค. 55]
  สนง.ประเมินและประกันคุณภาพจัดอบรม EdPEx สำหรับผู้ปฏิบัติงาน QA คณะ [2 พ.ค. 55]
  ผู้บริหารทุกคณะร่วมประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx [24 เม.ย. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้สนใจจากคณะ-หน่วยงานต่างๆ [23 เม.ย. 55]
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการต่อยอด EdPEx [20 เม.ย. 55]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2 [5 มี.ค. 55]
  ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอด EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น [10 ก.พ. 55]
  OP EdPEx 2011-2012 ประกอบการทำ OP โครงการต่อยอด EdPEx [31 ม.ค. 55]
  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดปาฐกถาพิเศษ เจาะลึก EdPEx โดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ [5 ส.ค. 54]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมหลักสูตร Freshy KKU EdPEx Assessor [15 มิ.ย. 54]
  รายชื่อผู้รับการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในรุ่นใหม่ (Freshy KKU EdPEx Assessor) [13 มิ.ย. 54]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปี 53 (KKU Simple Scoring) [26 พ.ค. 54]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx หลักสูตร 2 วัน [29 เม.ย. 54]
  อบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 [29 เม.ย. 54]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด


 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712