รายชื่อคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (AUN QA)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มาตรฐานสากล (AUN QA) พ.ศ. 2565
 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)
คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) พ.ศ. 2562
 
คณะกรรมการเกี่ยวกับ EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทำงานให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
คณะกรรมการจัดทำ SAR EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 
คณะกรรมการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ
คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (TQC Plus)
คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (TQC Plus Societal Contribution)
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2563
คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2563
 
คณะกรรมการเกี่ยวกับ EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทำงานให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
คณะกรรมการจัดทำ SAR EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 
คณะกรรมการจัดทำ SAR TQA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการจัดทำ SAR TQA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
คณะทำงานรวบรวมผลงานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 (TQED2021) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.)
 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 


 


KKU DNA (Data Network for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712