[ประวัติความเป็นมา][พันธกิจ][นโยบาย]
ประวัติความเป็นมา

ภูมิหลัง

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ จัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนาแก่บุคลากรระดับต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งจัดเตรียมบุคลากรในแต่ละคณะวิชา ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาสถานภาพของการส่งเสริม และควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบในหลักการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเพื่อประสานงาน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในนาม "สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Office, Khon Kaen University)"
และในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศ (ฉบับที่ 312/2561 ลวท. 12 ก.พ. 2561) เรื่อง การปรับโครงสร้างของสำนักงานอธิการบดี และได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น
"กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
"(Education Quality Development Division)"

และให้มีบทบาทหน้าที่ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 120/2562 ลวท. 14 ม.ค. 2562) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี) คือ
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านกลไกระบบบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และระบบคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการ การจัดอันดับสากลของหน่วยงานภายนอก การส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนงาน หน่วยงาน จัดทำรายงานและสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65 มข.
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712