ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
(SAR, GAP & Feedback Report AUN-QA)

รายงานข้อมูลส่วนคณะ
      คณะเกษตรศาสตร์
      คณะเทคโนโลยี
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
      คณะพยาบาลศาสตร์
      คณะแพทยศาสตร์
      คณะเทคนิคการแพทย์
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      คณะทันตแพทยศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      คณะศิลปกรรมศาสตร์
      คณะเศรษฐศาสตร์
      คณะนิติศาสตร์
      วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
      วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
      บัณฑิตวิทยาลัย
      วิทยาลัยนานาชาติ
      คณะสหวิทยาการ
 
(login เข้าใช้งานผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712