ข่าวประชาสัมพันธ์
  เอกสารประกอบการอบรมการเขียน SAR หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 [13 มิ.ย. 60]
  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [7 เม.ย. 60]
  แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อบุคลากร นักศึกษาที่ได้รับรางวัล [15 มี.ค. 60]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาสหรับหน่วยงาน [3 มี.ค. 60]
  สกอ. จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 2560 [27 ม.ค. 60]
  มข.รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ EdPEx [23 พ.ย. 59]
  คำสั่ง คสช. เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [20 ก.ย. 59]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี PMQA สำนักงาน ก.พ.ร. [1 ก.ย. 59]
  อบรมเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training) หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ [25 ส.ค. 59]
  อบรมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tool Training) หมวด 5 บุคลากร [11 ส.ค. 59]
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน IQA ปีการศึกษา 2557 (ระดับคณะ) [2 พ.ย. 58]
  คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางเดินทางเข้าศึกดูงานบริหารงานบุคคล และการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [25 ส.ค. 58]
  อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ (QA อาสา) ประจำปีการศึกษา 2557 [13 ก.ค. 58]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 4 [26 มิ.ย. 58]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 3 [18 มิ.ย. 58]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2 [9 มิ.ย. 58]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 [5 มิ.ย. 58]
  อบรมตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 57 ให้กับผู้ตรวจประเมินฯ [23 เม.ย. 58]
  ประชุมชี้แจงแนวทางตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและหลักสูตร ปี 57 [30 มี.ค. 58]
  ประชุมคณะที่ปรึกษาด้าน QA เตรียมแนวทางตรวจ IQA57 [24 มี.ค. 58]
  ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [20 มี.ค. 58]
  ม.หอการค้าไทยศึกษาดูงานประกันคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตร TQF [13 มี.ค. 58]
  สำนักงาน กพร. ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 58 [27 ก.พ. 58]
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออกศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา [4 ก.พ. 58]
  ม.อุบลราชธานี และ ม.มหาสารคามศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [27 ม.ค. 58]
  สำนักงานประเมินฯ จัดเวทีเจรจาต่อรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [20 ม.ค. 58]
  ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ [12 ม.ค. 58]
  ม.ลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [8 ม.ค. 58]
  มรภ.นครศรีธรรมราชศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [12 ธ.ค. 57]
  งานชื่นชมยินดีกับคณะและหน่วยงานที่มีผลดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพที่โดดเด่นและดีเลิศ [3 ธ.ค. 57]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712