ข่าวประชาสัมพันธ์
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรม Fresh Assessor ปี 3 [15 มี.ค. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา [12 มี.ค. 56]
  ม.ขอนแก่นจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา [8 มี.ค. 56]
  ม.ขอนแก่นจัดพิธีมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 54 [1 มี.ค. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมหลักสูตร EdPEx Criteria & SAR Writing สำหรับหน่วยงาน [28 ก.พ. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดเวทีนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีคัดเลือก Good Practices ปี 54 [26 ก.พ. 56]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับการตรวจประเมิน PMQA PL [22 ก.พ. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมหลักสูตร Smart EdPEx ครั้งที่ 1 [20 ก.พ. 56]
  สนง.ประเมินฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Good Practices รอบแรก [19 ก.พ. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมหลักสูตร EdPEx Criteria & SAR Writing [7 ก.พ. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน PMQA PL [7 ก.พ. 56]
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [5 ก.พ. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมสัมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ม.ขอนแก่น ปี 55 [29 ม.ค. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด IQA ปี 55 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและคิวเอ [11 ม.ค. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด IQA ปี 55 [8 ม.ค. 56]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมการจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองของหน่วยงาน [11 ธ.ค. 55]
  ม.วลัยลักษณ์เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [22 พ.ย. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและด้านการประกันคุณภาพ [16 พ.ย. 55]
  ม.ขอนแก่นรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปี 54 [24 ส.ค. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมเครือข่าย QA อาสา ช่วยตรวจประเมินฯ 54 [26 มิ.ย. 55]
  University of Health Sciences ดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [21 มิ.ย. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมการกรอกข้อมูลโปรแกรม CHE QA Online [20 มิ.ย. 55]
  ม.เกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [8 มิ.ย. 55]
  สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [1 มิ.ย. 55]
  มอ.วิทยาเขตปัตตานีศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [16 พ.ค. 55]
  ม.ขอนแก่นรับการตรวจประเมิน PMQA-PL ประจำปีงบประมาณ 2554 [3 พ.ค. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดสัมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 54 [25 เม.ย. 55]
  ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [23 มี.ค. 55]
  การสัมมนาทางวิชาการ: มองอนาคตอุดมศึกษาไทย และอุดมศึกษาไทย 2025 [21 มี.ค. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา [19 มี.ค. 55]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ถัดไป ท้ายสุด


 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

  
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712