ข่าวประชาสัมพันธ์
  มอ.วิทยาเขตปัตตานีศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [16 พ.ค. 55]
  ม.ขอนแก่นรับการตรวจประเมิน PMQA-PL ประจำปีงบประมาณ 2554 [3 พ.ค. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดสัมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 54 [25 เม.ย. 55]
  ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [23 มี.ค. 55]
  การสัมมนาทางวิชาการ: มองอนาคตอุดมศึกษาไทย และอุดมศึกษาไทย 2025 [21 มี.ค. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา [19 มี.ค. 55]
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย. 54) [23 ก.พ. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดโครงการพัฒนาตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน [17 ก.พ. 55]
  สนง.ประเมินฯ เชิญผู้ตรวจประเมินฯ ร่วมกำหนดแนวทางตรวจประเมิน IQA ประจำปี 54 [14 ก.พ. 55]
  ทีมผู้บริหาร สนง.ประเมินและประกันคุณภาพเดินทางเข้าพบผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ [9 ก.พ. 55]
  ทีมผู้บริหารและบุคลากร ม.นเรศวร ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [27 ม.ค. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดเวทีนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) [6 ม.ค. 55]
  สำนักงานประเมินฯ มข. เดินทางให้ความรู้การจัดการระบบประกันคุณภาพภายในแก่ มจร. [23 ธ.ค. 54]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ-หน่วยงาน [16 ธ.ค. 54]
  ม.ราชภัฏเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น [14 ธ.ค. 54]
  ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2554 [29 พ.ย. 54]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรม AUN-QA ให้กับคณะ [11 พ.ย. 54]
  สำนักงานประเมินฯ จัดประชุมเพื่อรับทราบร่างผลการตรวจประเมิน สมศ. รอบ 3 [10 พ.ย. 54]
  สนง.ประเมินฯ ออกพื้นที่บริการให้ความรู้ EdPEx ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [4 พ.ย. 54]
  เอกสารประกอบการอบรม AUN-QAupdate [1 พ.ย. 54]
  ม.ขอนแก่นติด 1 ใน 4 สถาบันอุดมศึกษาผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA FL [28 ต.ค. 54]
  สมศ.ขอเข้าติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ คกก.ตรวจประเมินฯ รอบสาม [28 ก.ย. 54]
  ข้อมูลบัณฑิตมีงานทำ ปีการศึกษา 2550-2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น [7 ก.ย. 54]
  ข้อมูลสายผู้สอนย้อนหลัง 3 ปี แยกรายคณะ ร้อนๆจ้า [6 ก.ย. 54]
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดบ้านรับการตรวจประเมินภายนอกรอบสาม [5 ก.ย. 54]
  แบบกรอกข้อมูล สมศ.(CDS) ด่วนมาก [5 ก.ย. 54]
  รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 (ทุกคณะ) [1 ก.ย. 54]
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ค่ะ [25 ส.ค. 54]
  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสอง มข. [24 ส.ค. 54]
  สมศ. ปรับเกณฑ์ใหม่ในการประเมินคุณภาพรอบสาม [24 ส.ค. 54]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712