บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (9)

ดร.ภาวนา   กิตติวิมลชัย    
ชื่อ-สกุล ดร.ภาวนา   กิตติวิมลชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
อีเมล์ pawana@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48709
   
   
น.ส.ศิริวารินทร์   วานมนตรี    
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริวารินทร์   วานมนตรี
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ siriwa@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48707
   
   
น.ส.ภัสสร   ขลิบสุวรรณ    
ชื่อ-สกุล น.ส.ภัสสร   ขลิบสุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ patskh@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48707
   
   
นายเอกลักษณ์   ขาวประภา    
ชื่อ-สกุล นายเอกลักษณ์   ขาวประภา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ eakakh@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48707
   
   
ดร.วรลักษ์   ศรีอนันต์    
ชื่อ-สกุล ดร.วรลักษ์   ศรีอนันต์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ woralaksr@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48709
   
   
นายสุรวุธ   พุ่มอิ่ม    
ชื่อ-สกุล นายสุรวุธ   พุ่มอิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
อีเมล์ surawut@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48707
   
   
นายคมสัน   พันธุ์ชัยเพชร    
ชื่อ-สกุล นายคมสัน   พันธุ์ชัยเพชร
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ phanch@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48708
   
   
น.ส.วิลาวัลย์   คำสอนทา    
ชื่อ-สกุล น.ส.วิลาวัลย์   คำสอนทา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
อีเมล์ wilakh@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48708
   
   
น.ส.ษมพร   สนธิเปรม    
ชื่อ-สกุล น.ส.ษมพร   สนธิเปรม
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
อีเมล์ sokanni@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 46063
   
   

 

 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712