บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (11)

ดร.ภาวนา   กิตติวิมลชัย    
ชื่อ-สกุล ดร.ภาวนา   กิตติวิมลชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
อีเมล์ pawana@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48709
   
   
น.ส.ศิริวารินทร์   วานมนตรี    
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริวารินทร์   วานมนตรี
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ siriwa@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48707
   
   
นายวชิระ   เสระทอง    
ชื่อ-สกุล นายวชิระ   เสระทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ wachse@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48708
   
   
นายกรวิชญ์   ทะรังศรี    
ชื่อ-สกุล นายกรวิชญ์   ทะรังศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ koratha@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48708
   
   
นายเอกลักษณ์   ขาวประภา    
ชื่อ-สกุล นายเอกลักษณ์   ขาวประภา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ eakakh@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48707
   
   
ดร.วรลักษ์   ศรีอนันต์    
ชื่อ-สกุล ดร.วรลักษ์   ศรีอนันต์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ woralaksr@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48709
   
   
นายสุรวุธ   พุ่มอิ่ม    
ชื่อ-สกุล นายสุรวุธ   พุ่มอิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
อีเมล์ surawut@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48707
   
   
นายคมสัน   พันธุ์ชัยเพชร    
ชื่อ-สกุล นายคมสัน   พันธุ์ชัยเพชร
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ phanch@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48708
   
   
น.ส.วิลาวัลย์   คำสอนทา    
ชื่อ-สกุล น.ส.วิลาวัลย์   คำสอนทา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
อีเมล์ wilakh@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48708
   
   
น.ส.ษมพร   สนธิเปรม    
ชื่อ-สกุล น.ส.ษมพร   สนธิเปรม
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
อีเมล์ sokanni@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48707
   
   
น.ส.นรัถภร   เล่งพานิชย์    
ชื่อ-สกุล น.ส.นรัถภร   เล่งพานิชย์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
อีเมล์ narale@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 48707
   
   

 

 


KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712