บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ()

ดร.ภาวนา   กิตติวิมลชัย    
ชื่อ-สกุล ดร.ภาวนา   กิตติวิมลชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
อีเมล์ pawana@kku.ac.th
โทรภายใน 48709
   
   
น.ส.ศิริวารินทร์   วานมนตรี    
ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริวารินทร์   วานมนตรี
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ siriwa@kku.ac.th
โทรภายใน 48707
   
   
น.ส.ภัสสร   ขลิบสุวรรณ    
ชื่อ-สกุล น.ส.ภัสสร   ขลิบสุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ patskh@kku.ac.th
โทรภายใน 48707
   
   
นายเอกลักษณ์   ขาวประภา    
ชื่อ-สกุล นายเอกลักษณ์   ขาวประภา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ eakakh@kku.ac.th
โทรภายใน 48707
   
   
ดร.วรลักษ์   ศรีอนันต์    
ชื่อ-สกุล ดร.วรลักษ์   ศรีอนันต์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ woralaksr@kku.ac.th
โทรภายใน 48709
   
   
นายสุรวุธ   พุ่มอิ่ม    
ชื่อ-สกุล นายสุรวุธ   พุ่มอิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
อีเมล์ surawut@kku.ac.th
โทรภายใน 48707
   
   
นายคมสัน   พันธุ์ชัยเพชร    
ชื่อ-สกุล นายคมสัน   พันธุ์ชัยเพชร
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
อีเมล์ phanch@kku.ac.th
โทรภายใน 48708
   
   
น.ส.วิลาวัลย์   คำสอนทา    
ชื่อ-สกุล น.ส.วิลาวัลย์   คำสอนทา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
อีเมล์ wilakh@kku.ac.th
โทรภายใน 48708
   
   
น.ส.ษมพร   สนธิเปรม    
ชื่อ-สกุล น.ส.ษมพร   สนธิเปรม
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
อีเมล์ sokanni@kku.ac.th
โทรภายใน 46063
   
   
น.ส.พรรณกาญจน์   โสระสิงห์    
ชื่อ-สกุล น.ส.พรรณกาญจน์   โสระสิงห์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
อีเมล์ pannaso@kku.ac.th
โทรภายใน 46063
   
   

 

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712