เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
  แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan [15 ก.ค. 63]
  ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan [15 ก.ค. 63]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx วันที่ 8-9 ก.ค. 62 [8 ก.ค. 62]
  คำสั่งคณะทำงานให้คำปรึกษาฯEdPExระดับคณะ [18 ธ.ค. 60]
  การทบทวนค่านิยมองค์กร [26 พ.ค. 60]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx รุ่นที่ 1-2 (วันที่ 2-3, 9-10 มิ.ย. 59) [2 มิ.ย. 59]
  แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558-2560 [27 พ.ย. 58]
  ร่าง SAR สนอ.อธิการบดี v.1 [29 ก.ย. 57]
  FROM SAR EdPEx 2013-2014 [10 ก.ค. 57]
  แบบรายงานการรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 2-6 [13 มิ.ย. 57]
  แบบฟอร์มรายงาน ม.1-2 EdPEX สนอ. [1 พ.ค. 57]
  แบบฟอร์ม และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) [4 ก.พ. 57]
  FAQ Clinic EdPEx [7 มิ.ย. 56]
  แบบฟอร์มการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) [23 ม.ค. 56]
  สนง.ประเมินจัดอบรม Top Secret EdPEx Writing and Beyond [28 มิ.ย. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรม EdPEx ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน QA หน่วยงานต่างๆ [10 พ.ค. 55]
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุม KKU EdPEx Summit [5 พ.ค. 55]
  สนง.ประเมินและประกันคุณภาพจัดอบรม EdPEx สำหรับผู้ปฏิบัติงาน QA คณะ [2 พ.ค. 55]
  ผู้บริหารทุกคณะร่วมประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx [24 เม.ย. 55]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้สนใจจากคณะ-หน่วยงานต่างๆ [23 เม.ย. 55]
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการต่อยอด EdPEx [20 เม.ย. 55]
  สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2 [5 มี.ค. 55]
  ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอด EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น [10 ก.พ. 55]
  OP EdPEx 2011-2012 ประกอบการทำ OP โครงการต่อยอด EdPEx [31 ม.ค. 55]
  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดปาฐกถาพิเศษ เจาะลึก EdPEx โดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ [5 ส.ค. 54]
  สนง.ประเมินฯ จัดอบรมหลักสูตร Freshy KKU EdPEx Assessor [15 มิ.ย. 54]
  รายชื่อผู้รับการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในรุ่นใหม่ (Freshy KKU EdPEx Assessor) [13 มิ.ย. 54]
  สนง.ประเมินฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปี 53 (KKU Simple Scoring) [26 พ.ค. 54]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx หลักสูตร 2 วัน [29 เม.ย. 54]
  อบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 [29 เม.ย. 54]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712