แบบรายงานการรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 2-6
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx สำนักงานอธิการบดี หมวด 2-7 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เอกสารและกำหนดการตามเอกสารแนบ เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712