สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2

          วันที่ 5-6 มีนาคม 2555 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในรุ่นใหม่ ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ ตามเกณฑ์ EdPEx โดยในช่วงแรก ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ กล่าวถึงความเป็นมาของเกณฑ์ EdPEx และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2555 ต่อด้วย การบรรยายเกณฑ์ EdPEx หมวด 1-6 โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ และแนวทางการให้คะแนน KKU Scoring โดย ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต จากนั้นจึงเป็นการบรรยายเรื่องเกณฑ์การตรวจประเมิน หมวด 7
          ในวันที่สอง ต่อด้วยการแบ่งกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน การจัดทำ Feedback Report และการนำเสนอผลของแต่ละกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นของแต่ละกลุ่ม ก่อนที่จะสรุปผลการฝึกอบรมและปิดการจัดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่เข้าร่วมกว่า 80 คน


 
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712