คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุม KKU EdPEx Summit

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 น. - 19.00 น. สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพจัดเวทีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้บริหารคณะ-หน่วยงานต่างๆ ในโครงการ Dinner Talk : EdPEx Summit ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงาน รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาบรรยายแนวคิดการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อจากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาการเข้าร่วมโครงการต่อยอด EdPEx โดยตัวแทนจากคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ

ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712