ผู้บริหารทุกคณะร่วมประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx
       สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพจะจัดการประชุมคณะผู้บริหาร ตามโครงการ Dinner Talk  EdPEx Summit ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก ภายในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเข้าร่วมงานในการให้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx    
       ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเกณฑ์การประกันคุณภาพหลายรูปแบบมาใช้เพราะเราดำเนินงานภายใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ถึงอย่างไรก็มีความพยายามให้การประกันคุณภาพมีความเป็นเอกภาพ ในส่วนของเกณฑ์ตามแนวทางEducation Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx หมายถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

 
ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต

ดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพอีกชนิดหนึ่งตามกรอบของ TQA Thailand Quality Award ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.ได้นำมาใช้กับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย   นอกจากนี้ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังได้ใช้แนวทาง Public Sector Management Quality Award ( PMQA )ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  หรือ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลที่ จะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์คุณภาพที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดอีกด้วย   
        ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx  เป็นเกณฑ์หนึ่งที่ถูกนำมาใช้แล้วทั่วทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นผู้นำในการนำเกณฑ์นี้มาใช้  การประชุมพบปะกันในระดับบริหารครั้งนี้เป็นการทบทวนการใช้ EdPEx จากตัวแทนผู้นำคณะหน่วยงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ โดยมี คุณพัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์  ประธานมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ซึ่งวิทยากรระดับประเทศมาบรรยายให้คำแนะนำ จากนั้นจะมีคณบดีที่ได้ทำโครงการ EdPEx ต่อยอดจำนวน 7 คณะหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนในช่วงท้ายของการประชุม
      “ผลการจัดประชุมในเบื้องต้นคือการปรับองค์ความรู้ในระดับผู้บริหาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานในการนำมาพัฒนา  ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้ยังจะมีการถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและนำกระบวนการมาใช้ได้อย่างเป็นผลสำเร็จ”ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต กล่าวในที่สุด
ที่มา: http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/11870/


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712