อบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2
        วันที่ 28-29 เมษายน 2554 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพจัดอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ กล่าวเปิดการอบรมและกรอบแนวคิดการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นจึงเป็นการบรรยายรายละเอียดของเกณฑ์ EdPEx โดย รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ และคุณภาวนา กิตติวิมลชัย เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำหรับรอบปีการศึกษา 2553


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712