สนง.ประเมินและประกันคุณภาพจัดอบรม EdPEx สำหรับผู้ปฏิบัติงาน QA คณะ

          วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ จัดอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพคณะ โดยในวันแรก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต กล่าวเปิดการอบรม ต่อด้วยการบรรยายอภิธานศัพท์และโครงร่างองค์กร จากนั้นจึงเป็นการบรรยายเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 ถึงหมวด 7 โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ และ น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ และในวันที่สองจึงเป็นการแบ่งกลุ่มทำ work shop ในแต่ละหมวด และร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นกันในกลุ่มผู้เข้าอบรม ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจากคณะต่างๆ กว่า 80 คน

[ภาพกิจกรรมทั้งหมด] 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712