ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอด EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 6 คณะ และ 1 หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกจาก สกอ. เพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอด EdPEx และปฏิทินการดำเนินการตามโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการเข้าร่วมโครงการต่อยอด EdPEx
          สำหรับคณะ-หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/edpex/ และ http://th-th.facebook.com/edpex 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712