แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558-2560
        ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ(EdPEx) ระดับคณะ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับคณะวิชาไปแล้วนั้น

 
ในการนี้ สำนักงานประเมินฯ ขอจัดส่งรายละอียดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2558-2560 ดังนี้
1. แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
2. แบบฟอร์มการประเมินตนเอง หมวด 1-6 และตัวอย่างผลลัพธ์ หมวด 7 (Form 1 : SAR)
3. แบบฟอร์ม จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา (Form 2 : SO)
4. ตัวอย่างผลลัพธ์ หมวด 7
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712