สนง.ประเมินฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ปี 53 (KKU Simple Scoring)

              วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx อย่างง่าย (KKU Simple Scoring) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะ-หน่วยงาน สำหรับการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี โดยวิทยากรผู้ทรงคณวุฒิ 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ และ อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx และวิธีการให้คะแนนการประเมินตนเองแบบง่าย เพื่อให้คณะ-หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประชุมสามารถนำไปใช้สำหรับเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2553 ที่จะถึงนี้ ซึ่งในงานนี้มีตัวแทนจากคณะ-หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกว่า 90 คน

[เอกสารประกอบการบรรยาย][ภาพกิจกรรม]

ไฟล์แนบ:
KKUScoring.zip (6,335 KB)


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712