ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการต่อยอด EdPEx

            สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ทางสกอ.ได้มีการจัดประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุมเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมทั้ง 7 คณะ ซึ่งเป็นคณะที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
            วันที่ 18 เมษายน 2555 สำนักงานประเมินฯ จึงได้จัดประชุม คณะทำงานจากทั้ง 7 คณะ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการส่งงาน สกอ. วันที่ 30 เมษายน 2555 ได้แก่ การปรับลักษณะสำคัญขององค์การ (OP) ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ. , การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเกณฑ์ OPกับหมวด 1-2-4-7 โดยจัดที่ห้องประชุม 1202 สำนักงานคณะบดี คณะวิทยาการจัดการ และจะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00-16.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712