สนง.ประเมินฯ จัดอบรม EdPEx ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน QA หน่วยงานต่างๆ

          วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สนง.อธิการบดี เพื่อเป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณ์ EdPEx ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2555 ที่ได้จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพของคณะต่างๆ ไปแล้ว
          การจัดอบรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ ได้กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายต่อในเรื่องของอภิธานศัพท์ที่ใช้ในเกณฑ์ EdPEx ก่อนที่จะเป็นการบรรยายในเนื้อหาของเกณฑ์ EdPEx หมวด 1-6 โดย คุณภาวนา กิตติวิชัลชัย รองผู้อำนวยการ สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ และต่อหมวด 7 ในวันที่สองของการอบรม จากนั้นจึงให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเพื่อทำ work shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในเกณฑ์มากขึ้น ซึ่งในการนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วรับการฝึกอบรมกว่า 80 คน 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712