สนง.ประเมินจัดอบรม Top Secret EdPEx Writing and Beyond

          วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30-12.00 น. สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ในหัวข้อ "เคล็ดลับการเขียน SAR EdPEx และการประยุกต์ใช้ (Top Secret EdPEx Writing and Beyond)" โดย ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องสัมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx และเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคณะ/หน่วยงานได้ ซึ่งในการนี้มีตัวแทนจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมกว่า 80 คน

ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712