ข่าวประชาสัมพันธ์
  อบรมเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร (EdPEx Tools training) ครั้งที่ 1 เครื่องมือสำหรับหมวด 5 บุคลากร [13 ก.ค. 65]
  การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ตามผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement Plan) [4 ก.ค. 65]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2 [24 มิ.ย. 65]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA [7 มิ.ย. 65]
  สัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA [1 เม.ย. 65]
  ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE และแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล AUN-QA [22 มี.ค. 65]
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ [4 มี.ค. 65]
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์ [2 มี.ค. 65]
  อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 [2 ก.พ. 65]
  ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [11 ม.ค. 65]
  สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามศึกษาดูงานประกันคุณภาพ [3 พ.ย. 64]
  สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA มาใช้ในระดับหลักสูตร [1 พ.ย. 64]
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของ THE IMPACT RANKING 2022 [22 ก.ย. 64]
  การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน [17 ก.ย. 64]
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการจัดอันดับ University Ranking 2022 [16 ก.ย. 64]
  ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้” [9 ก.ย. 64]
  ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) สู่ความเป็นเลิศ และการสร้างความผูกพัน (Workforce Engagement)” [7 ก.ย. 64]
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์ [13 ส.ค. 64]
  โครงการฝึกอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 [21 พ.ค. 64]
  สัมมนาเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) [28 เม.ย. 64]
  การฝึกอบรม“เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือสำหรับ หมวด 2 กลยุทธ์ [27 เม.ย. 64]
  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 1 การนำองค์กร [22 เม.ย. 64]
  การฝึกอบรม“เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)” เครื่องมือสำหรับ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ [8 เม.ย. 64]
  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) [1 เม.ย. 64]
  สัมมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้มีประสบการณ์) [17 มี.ค. 64]
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ด้าน EdPEx ในหัวข้อ "ถอดบทเรียนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx200" [9 มี.ค. 64]
  อบรมพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) [3 มี.ค. 64]
  สัมมนาเพื่อติดตามผลการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน [19 ก.พ. 64]
  อบรมเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา (EdPEx Coach) ประจำปีการศึกษา 2563 [3 ก.พ. 64]
  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice ในการบริหารหลักสูตร [29 ม.ค. 64]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712