กองพัฒนาคุณภาพฯ จัดอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) รุ่นที่ 1

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ทั้งนี้ ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

        โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารคณะที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx 300 และ EdPEx 200 ของ สกอ. มีผู้เข้าร่วมการอบรม 56 คน จาก 12 คณะ ที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx 300 และ EdPEx 200 ของ สกอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์กรและการดำเนินงานในหมวดต่างๆ สามารถจำแนกจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนารวมทั้งค้นหาสาเหตุ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์การ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในระดับคณะต่อไปได้
        ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ ศ.พญ. จามรี ธีรตกุลพิศาล ซึ่งวิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเกณฑ์การประเมิน EdPEx เป็นอย่างดี โดยรูปแบบในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรได้บรรยายวิธีการวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดทำโครงร่างองค์การ การประเมินระดับพัฒนาการของการดำเนินงานในหมวดต่างๆ การสรุปผลการประเมินในภาพรวมและการตั้งเป้าหมาย การจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงนำไปจัดทำแผนพัฒนาที่สำคัญขององค์การ และให้ฝึกปฏิบัติการโดยให้คณะได้ฝึกวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาคณะของตนเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการประเมินตนเองตามแนวทาง EdPEx การค้นหาโอกาสในการปรับปรุง และนำไปจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ข่าว : วรลักษ์ ศรีอนันต์
ภาพ : คมสัน พันธุ์ชัยเพชร


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712