กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดอบรม CHE QA Online สำหรับหลักสูตร

        ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) สำหรับ Admin หลักสูตร ขึ้น ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

        โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณคมสัน พันธุ์ชัยเพชร นักสารสนเทศ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในช่วงเช้า จำนวน 80 คน และรุ่นที่ 2 ในช่วงบ่ายจำนวน 100 คน

ข่าว : ศิริวารินทร์ วานมนตรี
ภาพ : ภัสสร ขลิบสุวรรณ


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712