ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 2174/2563
เรื่อง นโยบายในการส่งเสริมและการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน (Creating Shared Value: CSV)

--------------------------------------------------
          มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัย (Spiritual) และภารกิจหลักที่สำคัญคือการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน
          เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการอุทิศเพื่อสังคม จึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน โดยมีการมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการและส่งเสริมพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดย
          1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่ถือเป็นสิ่งสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ต้องธำรงรักษาไว้คู่สังคม
          2. มหาวิทยาลัยเน้นการใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนชุมชนอย่างเป็นระบบ ทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุ เครื่องมือที่จะเป็นอย่างเป็นระบบในการสนับสนุนชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
          3. มหาวิทยาลัยร่วมสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการกับชุมชนสำคัญ ซึ่งรวมชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน นวัตกรรมกระบวนการ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
          ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2174/2563 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712