ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 2173/2563
เรื่อง นโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการศึกษา

--------------------------------------------------
          มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้รับการโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ความพิการ ถิ่นกำเนิด และฐานะทางครอบครัว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงออกประกาศ “นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการจัดการศึกษา” เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกิจกรรมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกระดับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ และการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
          1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะวางนโยบายและรูปแบบการรับนักศึกษาให้มีความเท่าเทียม และช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะด้านความพิการ และฐานะทางครอบครัว สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้รับการโอกาสทางการศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ความพิการ ถิ่นกำเนิด และฐานะทางครอบครัว
          2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรให้สามารถรองรับการเรียนการสอนทุกรูปแบบของการจัดการศึกษา ส่งเสริมนโยบายการเข้าถึงความรู้และการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน สนับสนุนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านความพิการ และฐานะทางครอบครัว ให้สามารถเข้าถึงระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ความพิการ ถิ่นกำเนิด และฐานะทางครอบครัว
          3. มหาวิทยาลัย มีนโยบายการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียม ทั้งในระหว่างการศึกษา และหลังจบการศึกษา โดยจะจัดระบบสนับสนุนและช่วยเหลือแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าให้สามารถเข้าถึงระบบการให้บริการวิชาการหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ความพิการ ถิ่นกำเนิด และฐานะทางครอบครัว
          ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2173/2563 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712