ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 2172/2563
เรื่อง นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติในการทำงาน

--------------------------------------------------
          ตามที่กฎหมาย เรื่อง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
          โดยที่เห็นเป็นการสมควรในการให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันโดยปราศจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในสถานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงกำหนดนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติในการทำงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนทั้งบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดย
          1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมความเท่าเทียมในการรับบุคลากรใหม่ รวมถึงการจ้างเหมาบริการภายนอกโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะผู้พิการด้านต่างๆ
          2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมความเท่าเทียมกันของบุคลากรในการประเมิน การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้น การฝึกอบรม การเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงขึ้น และการสนับสนุนอื่นๆ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
          3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือว่าบุคลากรทุกคนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรที่เกษียณจากมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
          ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2172/2563 

KKU DNA (Data Network for Administration)(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)
 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712