ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 2172/2563
เรื่อง นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติในการทำงาน

--------------------------------------------------
          ตามที่กฎหมาย เรื่อง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
          โดยที่เห็นเป็นการสมควรในการให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันโดยปราศจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในสถานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงกำหนดนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติในการทำงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนทั้งบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดย
          1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมความเท่าเทียมในการรับบุคลากรใหม่ รวมถึงการจ้างเหมาบริการภายนอกโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะผู้พิการด้านต่างๆ
          2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมความเท่าเทียมกันของบุคลากรในการประเมิน การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้น การฝึกอบรม การเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงขึ้น และการสนับสนุนอื่นๆ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
          3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือว่าบุคลากรทุกคนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรที่เกษียณจากมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
          ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2172/2563 


KKU DNA (Data Network for Administration)
KKU DEA (Data Entry for Administration)


(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น) 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
แผนกอง (เฉพาะบุคลากรกอง)
ข้อมูลประกอบทำ SAR'65 มข.
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมกาลฯ 9

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712