การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่รับการตรวจประเมิน [23 มิ.ย. 53]
  เอกสารประกอบการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2552 [18 พ.ค. 53]
  เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมิน 52 [18 พ.ค. 53]
  คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกาษ 2552 [22 ม.ค. 53]
  คู่มือ IQA ปีการศึกษา 2552 [18 ม.ค. 53]
  THES 2010 (แบบฟอร์มรายงานข้อมูล) [13 ม.ค. 53]
  ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 50 [13 ก.ค. 52]
  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 2551 [25 มิ.ย. 52]
  ข้อมูลบัณฑิตที่มีเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 2551 [24 มิ.ย. 52]
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2551 [13 พ.ค. 52]
  เอกสารการสัมมมนา วันที่ 27 เมษายน 2552 [27 เม.ย. 52]
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูล THES ปี 2009 (ปีการศึกษา 2551) [23 เม.ย. 52]
  เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 22-23 เม.ย. 52 [10 เม.ย. 52]
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 [1 เม.ย. 52]
  คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา [17 มี.ค. 52]
  ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตได้งานทำตรงสาขา ปีการศึกษา 49Update [8 ก.ค. 51]
  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี กศ.50 [1 ก.ค. 51]
  รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [22 พ.ค. 51]
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2550Update [24 เม.ย. 51]
  คู่มือ-รายละเอียดตัวชี้วัด IQA ปีการศึกษา 2550 [13 มี.ค. 51]
  รายงานผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 [23 พ.ย. 50]
  รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2548 [21 พ.ย. 50]
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูล สกอ. [22 ส.ค. 50]
  กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2549 [17 ก.ค. 50]
  ข้อมูลส่วนกลาง: ข้อมูล Citation 2004-2006 [10 ก.ค. 50]
  ข้อมูลส่วนกลาง: รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2550 [2 ก.ค. 50]
  แบบฟอร์ม รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2549 [2 ก.ค. 50]
  SAR : PMQA - คณะเภสัชศาสตร์ [27 มิ.ย. 50]
  เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมิน [27 มิ.ย. 50]
  ข้อมูลส่วนกลาง: รายงานภาวะการได้งานทำและเงินเดือนบัณฑิต [27 มิ.ย. 50]
หน้าแรก ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] ถัดไป ท้ายสุด

 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712