แบบฟอร์ม SAR IQA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์ม SAR IQA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/KoXXAZ (แชร์เฉพาะในเครือข่าย มข. นะครับ)
 


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712