แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินสถาบัน ปีการศึกษา 56
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนักศึกษา
กองคลัง
กองบริหารการวิจัย
กองแผนงาน
กองวิเทศสัมพันธ์
กองอาคารและสถานที่
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการฯ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์สุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักวัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการ


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712