แผนพัฒนาคุณภาพตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2556 ในคณะของท่าน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ไปแล้วนั้น (IQA 2556) และขอให้ทางคณะจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการตรวจประเมินประจำปี 2556 นั้น ในการนี้ เพื่อให้คณะวิชาได้นำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 98/2555 เรื่องแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มข. จึงใคร่ขอให้ท่านจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement plan)ตามผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น มายังสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เพื่อจะได้วิเคราะห์และรวบรวมส่งให้มหาวิทยาขอนแก่นต่อไป ทั้งนี้ได้แนบฟอร์มตัวอย่างในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://qm.kku.ac.th หากมีขอสงสัยสามารถติดต่อ นายฤทธิพงษ์ รัตนพลที (rittra@kku.ac.th เบอร์โทร. 40108)
ไฟล์แนบ:


 

(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712